Spis publikacji z tekstami - Profesor Tadeusz Garbuliński

Idź do spisu treści

Menu główne:

Spis publikacji z tekstami

Spis treści i filmów

1.   Garbuliński T.: O zmianie barwy fenoloftaleiny w kwasach i solach. Roczniki Chemii, 28, 509-510, 1954.

2.   Garbuliński T.: Wykrywanie śladów azotynów i azotanów przy użyciu fenoloftaleiny, nadtlenku wodoru i kwasu siarkowego. Roczniki Chemii, 29, 1109-1111, 1955.

3.   Kotliński J., Garbuliński T., Juszczak J.: Wpływ metylotiouracylu na przyrosty wagowe świń. Med. Wet., 1, 23-28, 1955.

4.  Garbuliński T.: Active skeletal muscle vascular reactions to various doses of adrenaline. Bull. de L’Acad. Pol. des Sc. Cl. II-Vol. No 9, 327-329, 1956.

5.   Klisiecki A., Garbuliński T., Strzelczyk P.: Ruch krwi w żyłach po dotęczniczym zastrzyku histaminy. Acta Physiol. Pol. 3-3a, 381-383, 1957

(005a)  Klisiecki A., Garbuliński T., Strzelczyk P.: Venous blood circulation after intra- arterial administration of histamine. Bull. de L’Acad. Pol. des Sc. Cl. II Vol. IV, 10, 367-370, 1956.

6.   Klisiecki A., Garbuliński T., Strzelczyk P.: Űber die Kräfte die den Koronarkreislauf beherschen. XX Congres Internat. de Physiol., 505-506, 1956

(006a)   Klisiecki A., Garbuliński T., Strzelczyk P.: Prawa przepływu krwi w naczyniach wieńcowych serca Sprawozdanie Wrocławskiego  Tow. Nauk. 11B., 38, 1956.

7.   Garbuliński T., Strzelczyk P.: Dożylne i dotęcznicze wlewanie krwi we wstrząsie histaminowym. Acta Physiol. Pol., 2, 223-228, 1956.

8.   Kotliński J., Garbuliński T., Juszczak J.: O właściwej metodzie stosowania ciał przeciwtyroksynowych w tuczu trzody chlewnej. Zeszyty Nauk. WSR we Wrocławiu, Zootechnika 7, 155-165, 1956.

9.   Garbuliński T.: Problem adrenaliny i acetylocholiny w naczyniach wieńcowych serca. Acta Physiol. Pol., 3-3a, 326-328, 1957.


10. Garbuliński T.: Czy sercu brakuje krwi podczas wstrząsu chemicznego. Acta Physiol.Pol., 3-3a, 328-330, 1957.

11. Garbuliński T., Bacia D., Taborska J.: Obwodowe rozszerzenie naczyń w normalnym stanie serca. Acta Physiol. Pol., 3-3a, 323-324, 1957.


12. Garbuliński T., Buła B.: Nieswoistość reakcji narządu krążenia na bodźce z „izolowanej kończyny” i ich fotohemotachometryczna analiza. Acta Physiol. Pol., 1, 77-92, 1957.

13. Garbuliński T., Popadiuk L., Buła B.: Wpływy mechaniczne  i inne na krążenie krwi w czynnych mięśniach szkieletowych.  Acta Physiol. Pol., 2, 165-178, 1957

(013a)  Garbuliński T., Popadiuk L., Buła B.: Wpływy mechaniczne i inne na krążenie krwi w czynnych mięśniach szkieletowych.   Sprawozdania Wrocławskiego  Tow. Nauk., 11B, 52, 1956.


14. Garbuliński T., Popadiuk L., Buła B.: Wpływ masażu i skurczów mięśni na krążenie krwi. PTL 11, 1-6, 1957.


15. Garbuliński T., Strzelczyk P., Linder L.: Fotohemotachometryczna analiza przebiegu wstrząsu barwnikowego.  Acta Physiol. Pol., 1, 63-75, 1957.


16. Garbuliński T.: Badania porównawcze nad działaniem adrenaliny i acetylocholiny oraz innych naczynioruchowych ciał na krążenie wieńcowe. Acta Physiol. Pol., 2, 179-202, 1958.


17. Pytasz M., Garbuliński T., Affelska I.: Przepływ krwi przez nerkę a wydalanie moczu. Acta Physiol. Pol., 6, 803-816, 1958.

18. Garbuliński T., Pytasz M., Buła B.: Ruch krwi w tętnicy płucnej pod wpływem neurohormonów.  Acta Physiol. Pol., 10, 48-57, 1959.


19. Garbuliński T., Rosowski F., Rosowska B., Bacia D.: Fotohemotachometryczna analiza wpływu neurohormonów na krążenie wątrobowe. Acta Physiol. Pol., X, 585-595, 1959.


20. Garbuliński T., Rosowski F., Rosowska B., Bacia D.: Przepływ krwi przez wątrobę psa po dożylnych zastrzykach neurohormonów.  Zapora wątrobowa. Acta Physiol. Pol., X, 571-584, 1959.

21. Mraz F., Garbuliński T.: Stosowanie azotynowej osłony serca w znieczuleniach nowokainą z adrenaliną. Czasopismo Stomatologiczne, 8, 585-594, 1959.

22. Garbuliński T.: Oznaczanie mocznika moczu w reakcji z podbrominem w oparciu o metodę badania gazów wg Klisieckiego. Acta Physiol. Pol. 2, 335-340, 1960.

23. Garbuliński T.: Farmakodynamika azotynów i azotanów w narządzie krążenia w nowym oświetleniu. Zeszyty Nauk. WSR we Wrocławiu, Wet. VII, 3-42, 1960 (praca na stopień doktora nauk).

23a.  O chemizmie działania azotynów w organizmie. Compt. Rend. Soc. Sc. de Wrocław 10, 71-73, 1955.

24. Garbuliński T.: O antagonizmie nitrogliceryny i adrenaliny w świetle wysokoenergetycznych fosforanów serca. Acta Physiol. Pol., 5/6, 701-703, 1960.

25. Garbuliński T., Gosk A.: Rzekome rozszerzenie naczyń przez małe dawki adrenaliny. Acta Physiol. Pol., 5/6, 703-705, 1960.

26. Garbuliński T.: Uproszczone oznaczanie całkowitego azotu w oparciu o gazometryczną metodę Klisieckiego. Acta Physiol. Pol. 1, 183-184, 1961.


27. Pytasz M., Garbuliński T., Kurbiel A., Prażak M.: Elektrolity i oddziaływanie moczu w świetle doświadczeń i analizy statystycznej. Acta Physiol. Pol., 2, 251-265, 1960.

28. Garbuliński T.: O istocie „efektu poskurczowego”, nerwach relaksacyjnych i odruchach krążenia w mięśniach szkieletowych. Zeszyty Nauk. WSR we Wrocławiu, Wet. X, 4-27, 1961 (praca habilitacyjna)
oraz streszczenia:


28a) Garbuliński T.: O istocie „efektu poskurczowego”  i wybiórczym drażnieniu nerwów naczynioruchowych w niekuraryzowanych mięśniach szkieletowych. Acta Physiol. Pol., 5/6,689, 1960

(28b): Garbuliński T.: Centralne i lokalne odruchy krążenia w mięśniach szkieletowych. Nerwy „relaksacyjne” Acta Physiol.Pol., 5/6, 699, 1960.


29. Klisiecki A., Garbuliński T., Gosk A.: Fizjologiczne zjawiska w odruchu Cyona- Ludwiga. Acta Physiol. Pol., 1, 11, 1961

(029a)   Klisiecki A., Garbuliński T., Gosk A.: A new aspect of the depressor nerve reflex. XXI Internat. Physiol. Congress 1959, Buenos Aires, Abstracts of Communic., p. 146

30. Mczedliszwili G. I., Garbuliński T., Gosk A.: Researches on functions of the internal carotid arteries. Acta Physiol., Pol., 6, 695-704, 1962

(30a) Mczedliszwili G. I., Garbuliński T., Gosk A.: Investigations on functions of the internal carotid arteries. Acta Physiol., Pol., 13, 595-603, 1962

31. Garbuliński T., Węgrzynowicz  R., Bubień Z.:  Wpływ „Helaniny” na narząd krążenia. Biul. II zjazdu PTNW, 1962, s. 50.

32. Garbuliński T., Bubień Z., Węgrzynowicz  R.: Farmakologiczna  analiza wzrostu ciśnienia krwi po dowymieniowej  insuflacji powietrza. Med. Wet., 11, 617-620, 1963.


33. Garbuliński T., Bubień Z., Węgrzynowicz R., Kotz J.: Toksyczność „Helaniny” dla zwierząt laboratoryjnych. Zeszyty Nauk. WSR we Wrocławiu XV, 50, 207-216, 1963.

34. Garbuliński T., Gosk A.: Mczedliszwili G. I.: Fotogemotachometriczeskije issledowanija funkcji nerwno-myszecznego  apparata wnutriennych sonnych arterii – Sobszczenie I – Metodyka Issledowanii i wlijanie niekotorych fizjołogiczeskich aktiwnych wieszczestw. Biul. Eksp. Biołogii i Medycyny, 1, 6-11, 1963.

35. Garbuliński T., Międzobrodzki  K., Bubień Z., Węgrzynowicz R.: O glikogenolitycznym działaniu azotynu sodowego i teoretycznych podstawach jego przydatności w leczeniu mięśniochwatu  porażennego. Med. Wet., 9, 485-489, 1963

(035a) Garbuliński T., Międzobrodzki K., Bubień Z., Węgrzynowicz R.: O hiperglikemicznym działaniu azotynu sodowego. Streszczenia Referatów i Komunikatów IX Zjazdu Pol.Tow. Fizjologicznego, s. 83, 1963.

36. Garbuliński T., Międzybrodzki K., Kaszubkiewicz Cz.: O antagoniźmie między metylotiouracylem a parationem. Streszczenia Referatów i Komunikatów IX Zjazdu Pol. Tow. Fizjologicznego, s. 82, 1963.

37. Mczedliszwili G. I., Garbuliński T., Gosk A.: Fotogemotachometriczeskije issledowanija funkcji nerwno-myszecznego apparata wnutriennych sonnych arterii – Sobszczenie II – Kontrol simpaticzeskoj nerwnoj sistemy. Biul. Eksp. Biołogii i Medycyny, 2, 17-22, 1963.

38. Garbuliński T., Dębowy J.: Wysokoenergetyczne fosforany serca w świetle działania histaminy. Acta Physiol. Pol., 5, 643-649, 1964.

39. Mczedliszwili G. I., Devdariani M., Gabashvili V., Garbuliński T., Gosk A., Nikolayshvili L. and Ormotsadze L.: The neural control of the cerebral arteries. Israel Journ. Of Exp. Medicine, 11, 3, 1964 (Procedinges of the IIIrd European Conference on Microcirculation  – Jerusalem, March 15-19, 1964.


40. Garbuliński T., Kozar Z., Bubień Z., Dębowy J., Bieliński E.: P32 Incorporation into energetic phosphates of the heart and skeletal muscle in rats infected with Trichinella spiralis. Acta Parasit. Pl., 27, 275-282, 1965.


41. Garbuliński T., Sobczak Z., Międzybrodzki K.: Antagonizm jonu amonowego i wapniowego w bilansie azotowym i strawności paszy. Med. Wet., 1, 6-9, 1965.

42. Garbuliński T., Węgrzynowicz R., Dębowy J.: Pomiar ruchu krwi w art. carotis interna w doświadczeniach beznarkotycznych. Acta Physiol. Pol., 6, 935-938, 1965.

43. Garbuliński T., Bubień Z., Dębowy J., Bieliński E.: Porównanie noradrenaliny z adrenaliną w działaniu na metabolizm energetycznych  fosforanów serca przy użyciu P32. Acta Physiol. Pol., 18, 1, 1-6, 1967 (wersja angielska XVIII, 1, 1-5, 1967)

(43a)  Garbuliński T., Bubień Z., Dębowy J., Bieliński E.: Wpływ adrenaliny i noradrenaliny na metabolizm wysokoenergetycznych fosforanów serca w świetle inkorporacji P32. Pamiętniki I Walnego Zgromadzenia Pol. Tow. Farmakol., Szczecin, 1965, s. 137.

44. Garbuliński T., Bubień Z., Dębowy J., Bieliński E.: Wpływ azotynu sodu i nitrogliceryny na inkorporację P32 w energetyczne fosforany serca. Antagonizm względem noradrenaliny. Acta Physiol. Pol., 18, 2,
333-239, 1967 (wersja angielska)XVIII, 2, 183-188.

45. Garbuliński T., Węgrzynowicz  R., Dębowy J., Bubień Z.: Przepływ krwi w tętnicy żwaczowej pod wpływem leków działających na mięśnie gładkie. Pol. Arch. Wet., 10,
3, 327-335, 1967

(045a)  Garbuliński T., Węgrzynowicz  R., Dębowy J., Bubień Z.: Przepływ krwi w tętnicy żwaczowej pod wpływem leków działających na mięśnie gładkie. Pamiętnik I Walnego Zgromadzenia Pol. Tow. Farmakol., Szczecin, 1965, s. 138.


46. Dębowy J., Łój W., Garbuliński T.: Przepływ krwi w tętnicy przeponowej pod wpływem neurohormonów.  Acta Physiol. Pol., 1, 77-82, 1968 (wersja angielska XIX,1, 62-67, 1968).


47. Garbuliński T., Dębowy J., Łój W., Bubień Z.: ATP i fosfokreatyna serca w adrenalinemii po wagotomii. Acta Physiol. Pol., 1, 83-88, 1968 (wersja angielska XIX, 68-72, 1968)

(047a) Garbuliński T., Dębowy J., Bubień Z.: Udział katecholamin i nerwu błędnego w regulacji metabolizmu energetycznych fosforanów serca. I Zjazd Pol. Tow. Farmakol. Kraków 1967, s. 33.

48. Bubień Z., Garbuliński T., Wasilewski J.: Działanie siarczanu magnezu i atropiny na motorykę przewodu pokarmowego owiec zatrutych preparatem fosforoorganicznym Z-50. Pol. Arch. Wet., 11, 4, 571-580, 1969


(048a)  Bubień Z., Garbuliński T., Wasilewski J.: Wpływ niektórych leków na motorykę przewodu pokarmowego owiec zatrutych preparatem fosforoorganicznym „Z-50” (FENCHLORFOS) Biul. Instytutu Przem. Org. „Pestycydy” 1, 1969, 67-68.

49. Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I., Łój W.: Rola receptora adrenergicznego w regulacji metabolizmu makroenergetycznych  fosforanów serca. Cz. I. – wpływ środków alfa- i beta-adrenolitycznych. Acta Physiol. Pol., 4, 599-605, 1969 (wersja angielska XX, 4, 504-509, 1969)

(049a)  Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I., Łój W.:  Wpływ środków alfa- i beta- adrenolitycznych na metabolizm makroenergetycznych fosforanów serca. II Zjazd. Pol. Tow. Farmakol. Warszawa 1969, s. 16.

50. Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I., Łój W.: Rola receptora adrenergicznego w regulacji metabolizmu makroenergetycznych fosforanów serca. Cz. II – Wpływ adrenalinemii na tle działania środków alfa- i beta-adrenolitycznych. Acta Physiol. Pol., 4, 607-615, 1969 (wersja angielska XX, 4, 510-517, 1969)oraz: Adrenergiczna regulacja metabolizmu makroenergetycznych fosforanów mięśnia sercowego. XI Zjazd Pol. Tow. Fizjolog. Szczecin 1969, s. 70

(50a) Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I., Łój W.: Wpływ adrenalinemii na makroenergetyczne fosforany serca na tle działania środków alfa- i beta-adrenolitycznych. II Zjazd Pol. Tow. Farmakolog. Warszawa 1969, s. 17.


51. Garbuliński T., Dębowy J., Łój W., Dynarowicz I.: Udział acetylocholiny w adrenalinowym pobudzeniu metabolizmu makroenergetycznych  fosforanów serca. Acta Physiol. Pol. 5, 693-699, 1969 (wersja angielska XX, 5, 580-584, 1969) oraz: Wpływy cholinergiczne na adrenergiczną regulację metabolizmu makroenergetycznych fosforanów serca. XI Zjazd Pol. Tow. Fizjolog. Szczecin 1969, s. 71


(051a) Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I., Łój W.: Udział acetylocholiny w adrenalinowym pobudzeniu metabolizmu makroenergetycznych fosforanów serca. II Zjazd Pol. Tow. Farmakol. Warszawa 1969, s.17.

52. Garbuliński T., Dębowy J., Łój W., Dynarowicz I.: Porównanie wpływu wagotomii z działaniem atropiny na metabolizm makroenergetycznych fosforanów serca. Acta Physiol. Pol., 5, 701-707, 1969 (wersja angielska XX, 585-590, 1969)

(052a)  Garbuliński T., Dębowy J., Łój W., Dynarowicz I.: Porównanie wpływu wagotomii z działaniem atropiny na metabolizm makroenergetycznych fosforanów serca. II Zjazd Pol. Tow. Farmakol. Warszawa 1969, s. 18.

53. Garbuliński T.: Regulacja przemiany energetycznej w sercu. Sprawozdanie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 25B, 69-74, 1970 oraz: Regulacja neurohormonalna metabolizmu makroenergetycznych fosforanów mięśnia sercowego. Sympozjum Eksperymentalnej Hemodynamiki i Kardiologii (Kraków 1970). Przegląd Lek. 12, 1969, s. 822
oraz: Farmakołogiczeskij analiz niewralnoj regulacji metabolizma makroenergeticzeskich fosfatow serdca. Wsiesojuznaja Konfierencja Patofizjołogow (Baku 1970).

54. Garbuliński t., Dębowy J., Dynarowicz I., Łój W.: Receptor adrenergiczny w
naczyniach tętniczych żwacza i tylnych kończyn owiec. Acta Physiol. Pol., 2, 173-183,
1970 (wersja angielska XXI, 2, 139-147, 1970)

(54a) Garbuliński t., Dębowy J., Dynarowicz I., Łój W.: Receptor adrenergiczny w naczyniach tętniczych żwacza i tylnych kończyn u owiec. IV Zjazd Pol. Tow. Nauk Wet. Warszawa 1970, s. 20.


55. Garbuliński T., Dębowy J., Łój W., Dynarowicz I.: Wpływ naczynioaktywnych czynników na ukrwienie żwacza i obszar tętnicy udowej u owiec. Acta Physiol. Pol.,6, 767-776, 1970 (wersja angielska XXI, 6, 635-644, 1970)


(55a)  Garbuliński T., Łój W., Dębowy J., Dynarowicz I Reaktywność a. ruminis i a. femoralis na serotoninę, histaminę, angiotenzynę, wazopresynę, bradykininę i kalikreinę. IV Zjazd Pol. Tow. Nauk Wet. Warszawa1970,  s. 21.

56. Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I.: Rola receptora adrenergicznego  w regulacji metabolizmu makroenergetycznych fosforanów serca. Cz. III – Wpływ izoprenaliny i fenylefryny. Acta Physiol. Pol., 5, 625-632, 1971 (wersja angielska XXII, 5, 671-677, 1971)

(056a) Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I.: Wpływ izoprenaliny i fenylefryny na metabolizm makroenergetycznych fosforanów serca. Sympozjum Pol. Tow. Farmakol. Kazimierz Dolny 1970, s. 39.


57. Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I.: Rola receptora cholinergicznego w regulacji makroenergetycznych fosforanów serca. Cz. I. – Receptor muskarynowy. Acta Physiol. Pol., 4, 445-452, 1971 (wersja angielska XXII, 4, 515-520, 1971).

58. Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I.: Rola receptora cholinergicznego  w regulacji makroenergetycznych fosforanów serca. Cz. II. – Receptor nikotynowy. Acta Physiol. Pol., 5, 617-623, 1971 (wersja angielska XXII, 5, 665-670, 1971)

(058a)  Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I.:  Muskarynowe i nikotynowe działanie acetylocholiny na makroenergetyczne fosforany serca. Sympozjum Pol. Tow. Farmakol. Kazimierz Dolny 1970, s. 40.

59. Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I.: Rola systemu cholinergicznego we wpływie egzogennych katecholamin na metabolizm ATP i fosfokreatyny w sercu. Acta Physiol. Pol., XXIII, 2, 239-247, 1972 (wersja angielska XXIII, 2, 213-220,
1972).

60.  Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I.: Współdziałanie  egzo- i endogennych katecholamin na metabolizm rezerw energetycznych  serca. Acta Physiol. Pol., XXIII,2, 248-256, 1972 (wersja angielska XXIII, 2, 221-227, 1972).


61. Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I.: Cholinergic link in the influence of exogenous catecholamines  on ATP and phosphocreatine  in the heart. Acta Physiol. Pol., XXIV, 1, 243-251, 1973


(61a) Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I.: Experimental inhibition of exogenous catecholamines influence on ATP and phosphocreatine in heart. V Int. Congr. Pharmacol. San Francisco California, 1972 s 77.

62. Garbuliński T., Preś J., Dąbrowski M.: Zastosowanie anabolicznego preparatu w opasie młodego bydła. Nowe Rolnictwo 10, 19-20, 1974.

63. Dynarowicz I., Wilczek J., Garbuliński T.: Efect of nitrite on the phosphorolytic glycogen decomposition in the heart and skeletal muscle. Pol. J. Pharmacol. Pharm.,27, 521-528, 1975


(63a) Dynarowicz I., Wilczek J., Garbuliński T.: Wpływ azotynu sodu na fosforolityczny i hydrolityczny rozkład glikogenu w sercu i mięśniach szkieletowych. IV Zjazd Pol. Tow. Farmakol. Łódz. 1973 s 78.


64. Kwiatkowski T., Garbuliński T., Gładysz A., Preś J., Rybka R.: Badania nad dodatkowymi właściwościami związków anabolicznych „Finaplix” i „Revalor”, Med. Wet., 7, 510-513, 1975.


65. Dębowy J., Dynarowicz I., Garbuliński T.: Pharmacological  analysis of regulation of phosphocreatine  and ATP metabolism in resting skeletal muscle. Arch. Immunol. Therap. Exp., 24, 285-290, 1976


(65a) Dębowy J., Dynarowicz I., Garbuliński T. Farmakologiczna analiza regulacji metabolizmu fosfokreatyny i ATP w nieczynnym mięśniu szkieletowym V Zjazd Pol. Tow. Farmakol. Szczecin 1975 s.211 oraz:
Garbuliński T., Dębowy J., Dynarowicz I.. Some aspects of regulation of phosphocreatine metabolism in resting skeletal muscle. Sixth International Congress of Pharmacology in Helsinki 1975,

66. Garbuliński T.: Krytycznie o środkach chemioterapii w paszach. Med. Wet. 36,7,385-
388, 1978.

67. Kotz J., Garbuliński T., Bubień Z.: Zmiany anafilaktoidalne  w zatruciu Carbamultem i Intrationem w świetle badań anatomopatologicznych i histochemicznych.  Pat. Pol. XXIX, 1, 61-69, 1978.


68. Dynarowicz I., Garbuliński T., Świtała M.: The effect of organic nitrites and nitrates on glycogenolytic activity in the heart and skeletal muscle. Pol. J. Pharmacol. Pharm., 1979, 31, 207-216


(068a)  Dynarowicz I., Garbuliński T., Świtała M.: Działanie azotynów i azotanów organicznych na aktywność glikogenolityczną  w sercu i mięśniu szkieletowym. Mat. VI Zjazdu PTNW Wrocław 1978, s. 320.

69. Garbuliński T., Świtała M.: Endogenous catecholamines during noradrenaline and adrenaline hypertension. Pol. J. Pharmacol. Pharm., 1979, 31, 89 -96

(069a)  Garbuliński T., Świtała M.: Uwalnianie adrenaliny podczas hipertensji noradrenalinowej.  Mat. Zjazdu PTNW Wrocław, 1978, s. 321
70. Garbuliński T., Świtała M., Dębowy J.: Participation of the aortal nerve in reflectory
release of 11-hydroxycorticosteroids during noradrenalinemia,  Pol. J. Pharmacol. Pharm., 33, 603-610, 1981

(070a)  Reflectory releasing of 11-hydroxycorticosteroids during noradrenalinemia  in rabbits. VII Congres of the Polish Pharmacological  Society, 1980, Poznań, Abstracts s.
217.
71. Garbuliński T., Świtała M., Dębowy J.: Plasma catecholamines  and 11- hydroxycorticosteroids during interaction between hexamethonium  and noradrenaline. Pol. J. Pharmacol. Pharm., 1983, 35, 389-396


(071a)  Garbuliński T., Świtała M., Dębowy J.: Stimulation of the hypophysis-adrenals system by noradrenaline after hexamethonium. Fall Meeting Germ. Pharmacol. Ass. Monachium 1979, Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology, Supl. 70, Vol. 308, (1979) R 13, 50


(071b)  Garbuliński T., Świtała M., Dębowy J.: The level of catecholamines in plasma during the interaction between noradrenaline, hexamethonium and adrenal glands, I Symposium Polish and German Pharmacological Societes, „Interaction of biologically active substances in the central nervous system, Białowieża, 1978, Abstracts p. 20

(071c)  Garbuliński T., Świtała M., Dębowy J.: Wechselwirkungen zwitschen Noradrenaline
Hexamethonium  u. Nebennierenride  und das Verhalten der Katecholamine  in Plasma. 19
Jahrestagung der Gesellschart für Exp. Medizin u. der Gesellschaft für Pharmacologie  u. Toxicologie der DDR, Erfurt 30.11.-2.12.1978,  Abstracts p. 7
(071d)  Garbuliński T., Świtała M., Dębowy J.: The releasing of 11- hydroxycorticosteroids during the interaction between noradrenaline and hexamethonium. VII Congress of the Polish Pharmacological  Society, September 25-28, 1980, Poznań, Abstracts s. 217.

72. Garbuliński T.: Alpha and Beta-Adrenergic Influences on Metabolism in Heart and Skeletal Muscle. Vet. Research Comm., Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 7369-375, 1983

(72a) Garbuliński T. Farmakologiczna regulacja metabolizmu rezerw energetycz-nych w sercu. V Zjazd Pol.Tow. Farmakol. Szczecin 1975 s.83.


73. Garbuliński T., Dębowy J. Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Wilczek J.: Chlormethine in small doses as immunostimulator  – LPS synergism. Arch. Immunol. Ther. Exp. 1985, 33, 727-734

(073a)  Garbuliński T., Dębowy J., Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Wilczek J.: Chlormethine in small doses as immunostimulant  – interaction with the bacterial pyrogen. Abstr. Sci. Conf. Vet. Pharmacol. Pharmacoprophylaxis, Stara Zagora (Bułgaria), 1983, p.42.


74. Świtała M., Obmińska-Domoradzka B., Garbuliński T., Dębowy J.: Antipyrectis and the pyrogen induced increase of plasma glucocorticoids. Abstr. 8th Congr. Pol. Pharmacol. Soc. Warszawa, , nr 109, 1983.

75. Świtała M., Obmińska-Domoradzka B., Garbuliński T., Dębowy J.: Glucocorticoids in plasma of normothermic and febrile rabbits during interaction between acetylsalicylic acid and copper – complex (C-79). Abstr. 8th Congr. Pol. Pharmacol. Soc. Warszawa,, nr 110, 1983.

76. Dębowy J., Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Garbuliński T.: Migration of isolated rabbit lymphocytes in the course of pharmacological inhibition of pyrogenic fever. Arch. Immunol. Ther. Exp. 33, 755-761, 1985.

77. Dębowy J., Obmińska-Domoradzka  B., Świtała M., Garbuliński T.: The influence of copper-dextrane complex (C-79), non-steroid anti-inflammatory drugs and bacterial pyrogen on stabilization of rabbit erythrocyte membrane. Pol. J. Pharmacol. Pharm.,
37, 33-40, 1985.


78. Dębowy J., Garbuliński T., Obmińska-Domoradzka B., Świtała M.: Effect of antipyretics on the leukocyte function in feverish rabbits. Abstr. 4th Congr. Hung. Pharmacol. Soc. Budapest,  p. 25, 1985.


79. Dębowy J., Garbuliński T., Obmińska-Domoradzka B., Świtała M.: Effect of levamisole and small doses chlormethine on the leukocyte functions in febrile rabbits. (Abstr. Joint Meeting Belg. Dutch. Ger. Soc., Aachen, 1985), Naunyn Schmied. Arch. Pharmacol., , 330 (suppl.) R55, 1985.

80. Garbuliński T., Dębowy J., Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Wilczek J.: Farmakologiczna  osłona i stymulacja odporności i adaptacji. Mat. Sesji Nauk.
„Noworodek i środowisko”, Rydzyna,  s. 149-167, 1985.

81. Świtała M., Całkosiński I., Obmińska-Domoradzka B., Dębowy J., Garbuliński T.: Catecholamines and glucocorticoids in cold stress after acetylsalicylic and mefenamic acid. Abstr. 9th Congr. Pol. Pharmacol. Soc. Lublin, s. 70, 1986.

82. Dębowy J., Świtała M., Obmińska-Domoradzka B., Garbuliński T., Całkosiński I., Chwalba S., Ożubko J., Bluj W.: Efekty produkcyjne po zastosowaniu immunostymulujących dawek chlormetyny lub lewamizolu u ciężarnych loch. Mat. VIII Zjazdu PTNW, Warszawa, tom II, s. 110-111, 1987.

83. Świtała M., Garbuliński T., Obmińska-Domoradzka B., Dębowy J., Wilczek J.: Osłaniające działanie nitrogranulogenu i lewamizolu w stresie zimna. I. Wpływ na limfocyty T i B oraz na poziom IgG w surowicy. Mat. VIII Zjazdu PTNW, Warszawa,
, tom IV, s. 189, 1987.

84. Świtała M., Garbuliński T., Obmińska-Domoradzka B.: Osłaniające działanie nitrogranulogenu i lewamizolu w stresie zimna. II. Wpływ na aktywność fagocytarną i bójczą neutrofilów. Mat. VIII Zjazdu PTNW, Warszawa, tom IV, s. 191-192,1987.

85. Świtała M., Garbuliński T., Obmińska-Domoradzka B.: Osłaniające działanie nitrogranulogenu  i lewamizolu w stresie zimna. III. Wpływ na stabilność błon erytrocytarnych.  Mat. VIII Zjazdu PTNW, Warszawa, tom IV, s. 193-194,

86. Dębowy J., Świtała M., Obmińska-Domoradzka B., Garbuliński T: Levamisole, chlormethine and imuthiol (DTC) as immunostimulating agents in swine. Abstr. 4th Congr. Eur. Ass. Vet. Pharmacol. and Toxicol., Budapest, , vol. 1, p. 113, 1988.


87. Dębowy J., Garbuliński T., Obmińska-Domoradzka B., Świtała M.: Inhibition of postpyrogenic increase of phagocytic and killing activity of neutrophils by nonsteroid anti-inflammatory drugs. Arch. Imunol. Ther. Exp., 36, 79-85, 1988.


88. Świtała M., Garbuliński T., Obmińska-Domoradzka B., Dębowy J.: Pyrogenic fever and glucocorticoids in blood plasma after nonsteroid anti-inflammatory drugs. Pol. J. Pharmacol. Pharm., 40, 43-60, 1988.

89. Garbuliński T.: Idea leku homeostatycznego na przesłankach z badań niesterydowych leków przeciwzapalnych  (NSAID). Med. Wet. 45, 3-7, 1989.

90. Dębowy J., Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Garbuliński T.: The influence of nonsteroid anti-inflammatory drugs on lymphocyte subpopulation and on the primary humoral response in normothermic and feverish rabbits. Arch. Immunol. Ther. Exp. ,
37, 609-615, 1989.

91. Dębowy J., Świtała M., Obmińska-Domoradzka B., Garbuliński T.: Potentiation of antibody synthesis to ovalbumin by immunostimulating doses of chlormethine or levamisole. Abstr. 10th Congr. Pol. Pharmacol. Soc., Białystok, s.177, 1989.

92. Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J., Garbuliński T.: Modulation of immune response in  mice by peat-deriving substance. Abstr. 10th Congr. Pol. Pharmacol. Soc., Białystok, s. 180, 1989


93. Świtała M., Obmińska-Domoradzka B., Dębowy J., Garbuliński T.: Chlormethine or levamisole  protection of immune response in infected rabbits exposed to cold. Abstr.10th Congr. Pol. Pharmacol. Soc., Białystok, s. 178, 1989.

94. Dębowy J., Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Wilczek J., Garbuliński T.: Immunomodulujące działanie małych dawek pochodnych iperytu azotowego. Pol. Arch. Wet. 30, 113-124, 1990.


(94a)  Dębowy J., Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Garbuliński T.: Activity of neutrophils after small doses of alkylating cytostatic agents in fever. Abstr. 9th Congr. Pol. Pharmacol. Soc. Lublin, s. 49, 1986

(94b)  Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J., Garbuliński T.: Lymphocytes T and B after small doses of alkylating cytostatic agents in experimental fever. Abstr. 9th Congr. Pol. Pharmacol. Soc. Lublin, s. 53, 1986.
95. Świtała M., Obmińska-Domoradzka B., Dębowy J., Garbuliński T.: The dose – dependent influence of mechlorethamine on the response to sheep erythrocytes in mice. Comparison of immunostimulating properties of mechlorethamine with levamisole. Immunopharmacol. Immunotoxicol., 13, (3), 367-377, 1991

96. Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J., Garbuliński T.: The imunostimulating action of low doses of mechloretamine in Escherichia coli infected rabbits. Comparison with levamisole. Acta Vet. Scand., supl. 87, 207-208, 1991.

(96a)  Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J., Garbuliński T.: Modulation of immune response to sheep erythrocytes by chlormethine or levamisole in bacterial infection. Abstr. 10 th Congr. Pol. Pharmacol. Soc., Białystok, s. 179, 1989.
97. Garbuliński T., Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J.: Responses of neutrophils and lymphocytes in the cold stress: effect of nonsteroid anti- inflammatory drugs. Pol. J. Pharmacol. Pharm. 143(5), 353-359, 1991,

(97a)  Garbuliński T., Świtała M.,  Obmińska-Domoradzka B., Dębowy J.: Pharmacological protection of non-specific immunity in cold exposed rabbits. Abstr. 9th Congr. Pol. Pharmacol. Soc. Lublin,  s. 61, 1986

98. Garbuliński T.: Farmakologiczna osłona odporności przed agresją środowiska. Med.Wet. 48(2), 63-66, 1992.

99. Garbuliński T.: Farmakologiczna osłona odporności przed agresją środowiska. Mat.Sympozjum „Mechanizmy immunomodulujące ssaków ze specjalnym uwzględnieniem ciąży i okresu neonatalnego”. Międzyzdroje, 7-8 listopada 1990, str.7-19


100. Świtała M., Obmińska-Domoradzka  B., Dębowy J., Garbuliński T.: Porównanie immunostymulujących  właściwości chlormetyny użytej w małych dawkach i lewamizolu u zdrowych królików. Mat. Sympozjum „Noworodek a środowisko”. Międzyzdroje, 7-8 listopada 1990, str. 85-99.

101.Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J., Garbuliński T.: Wpływ kwasu acetylosalicylowego i kompleksowego połączenia miedzi z dekstranem C-79 na wskaźniki odporności u królików normotermicznych i gorączkujących. Annales Academiae Medicae Silesiensis 14 (supl.), 25-31, 1992.


102.Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Garbuliński T.: Wpływ bromfenofosu na pierwotną odpowiedź humoralną myszy immunizowanych erytrocytami owcy. Pol. J. Immunol. XVII(3), 264-265, 1992.

103.Madej A.J., Kuryszko J. Garbuliński T.: The influence of long – term administration of Tołpa peat preparation on immune reactivity in mice. I Morphological changes in the thymus. Acta Poloniae Pharmaceutica  – Drug Research, 50 (4-5), 397-404, 1993.

104.Madej A.J., Obmińska-Domoradzka B., Garbuliński T.: The influence of long – term administration of Tołpa peat preparation on immune reactivity in mice.II.The effect of intermittent TPP administration on the morphological picture of lymphatic organs. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 50(4-5), 405-408,1993.


105.Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J., Garbuliński T.: The dose dependent effect of Tołpa peat - derived preparation on the humoral response of mice immunized with sheep erythrocytes. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research,
50(6), 497-500,1993

106.Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J., Garbuliński T.: The effect of Tołpa peat preparation on the phagocytic and metabolic activity of neutrophils in normothermic rabbits and with pyrogen – induced fever. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug research, 50(4-5), 389-392, 1993.

107.Obmińska-Domoradzka B., Dębowy J., Garbuliński T.: The influence of long – term administration of peat derived substance on immune reactivity in mice.III. The effect on primary humoral response to sheep erythrocytes. Acta Poloniae
Pharmaceutica – Drug Research, 50 (6), 491-496, 1993.

108.Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Kiczka W., Dębowy J., Garbuliński T.: Modulating effect of Lydium-KLP on humoral response of SRBC-immmunized mice. P.J. of Pharmacol. vol. 46, 358-359, 1994.


109.Dębowy J., Obmińska-Domoradzka B., Kiczka W., Świtała M., Garbuliński T.: The influence of Lydium-KLP on primary humoral response to sheep erythrocytes in mice. Proc. 6th Congr. EAVPT, Edinburgh, 161, 1994..110.Garbuliński T.: Catecholamin Saving Mechanism. J. Physiol. Pharmacol. 46, 1, 53,1995

111.Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J., Garbuliński T.: Effects of levamisole, DTC and low-dose mechloretamine on humoral response of SRBC – immunized rabbits exposed to cold stress. J. Vet. Med., B, Berlin, 42, 12-18, 1995.

112.Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J., Kiczka W., Garbuliński T.: Effects of lysozyme dimer on humoral response to sheep erythrocytes in non-treated and cyclophosphamide – immunosuppressed mice. J. Vet. Med. B ,44, 591-598 1997.


* Komunikaty odpowiadające pracom opublikowanym są wymienione pod wspólnym numerem z daną pracą, a komunikaty zawierające dane nigdzie indziej nie publikowane  mają  własną numerację

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego